وقتی عادل فردوسی پور دو نصف شب زنگ زده به این بنده خدا از‌ خواب بیدارش کرده