شما که اینقدر تنها و خالی هستی چرا کشورت را ترک کردی؟ گفتگوی دکتر هلاکویی با خانمی پناهنده به آمریکا