صحبت های کی روش درباره لیست تیم ملی و قلعه نویی 720