صحبت های کریم انصاری فرد در حاشیه تمرین امروز تیم ملی