گرم کردن بازیکنان اسقلال و ذوب آهن قبل از شروع دیدار