در کالیفرنیا خانه ها ملزم به استفاده از صفحه های خورشیدی خواهند شد