مصاحبه بازیکنان استقلال و ذوب آهن در پایان بازی: چشمی، نورافکن، مجید حسینی، خسروحیدری، منتظری و ...