تجاوزهای عمویم در ۸سالگی در روابط جنسی من و دوست پسر افغانم اختلال ایجاد کرده است