وقتى ندا ياسى از ديدن دختر ايرانى خوشگل حسودى ميكنه