کمیسر علوم و تحقیقات اروپا‌: کارت برنده ما سرمایه‌گذاری در علوم پایه است…