گریه و ناراحتی مهناز شیرازی گوينده اخبار پس از درگذشت مرحوم قاسم افشار همکار قدیمی اش