اعتراض گسترده در شهر کازرون؛ دلیل اعتراض مردم چیست