حراج تابلوهای فاخر از موزه خصوصی راکفرها با تابلوهایی از مونه و پیکاسو