رایزنی ها درباره ایران و برجام در حاشیه نشست رهبران اروپایی در صوفیه