جنجالی ترین بحث تاریخ برنامه نود بین فردوسی پور و قلعه نویی.خوشمزه ساکت شو بزار صحبت کنم!