از صادر‌ شدن کارت‌ بازی طارق‌ همام تا حواشی‌ لژیونرها