بااینکه قانون بیرحمه وخیلی وقتا درمسیرعدالت نیست اما مرد شرقی خیلی خوشنام نیست وممکنه قاضی به نفع شم